โครงสร้างฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

นางชาลิดา   รักใคร่
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล