โครงสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์      เอื้อสลุง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป