พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


 บทบาทหน้าที่

 1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารวิชาการ
 2. เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 3. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 4. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
 5. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการบริหารงานวิชาการ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

 1. กำกับติดตามการบริหารงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 2. ส่งแสริมและพัฒนาการบริหารงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาครูทางวิชาการให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
 4. ดำเนินการให้ครูได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทางวิชาการโดยทั่วถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกคน
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ

  - งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  - งานพัฒนาหลักสูตร 
  - งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
  - งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - งานนิเทศการศึกษา 
  - งานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  - งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
  - งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  - งานแนะแนว 
  - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - งานนักเรียนเรียนร่วม 
  - งานรับนักเรียน 
  - งานกีฬา 
  - งานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  - งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
  - งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ

 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 7. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานวิชาการ