พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน


บทบาทหน้าที่

 1. เป็นหัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
 3. ดูแลการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของครู เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
 4. ดูแลให้ครูเข้าสอนตามตารางสอน ตลอดจนติดตามให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
 5. ดำเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา หรือไปราชการ
 6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
 7. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
 8. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

 1. ให้คำแนะนำในการทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนของครู เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
 2. สรุป รวบรวมผลงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 3. สรุป รวบรวมการจัดสอนแทนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ผลงานทางวิชาการเพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า
 5. ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น กิจกรรม ค่ายวิชาการ การสอนเสริมนักเรียน ม. 3 , ม.6 เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ O - NET 
 6. ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
 7. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
 8. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น