พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานสารสนเทศ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศ


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานสารสนเทศ
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. ดูแล กำกับ ติดตามการจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา
4. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่างๆ
5. เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
6. จัดทำสถิติข้อมูลต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานและนำไปใช้ประโยชน์
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา
2. ประสานและจัดทำแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
3. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก แก่การรายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ
5. ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและ
บุคคลทั่วไป
6. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง
พัฒนางานให้ดีขึ้น
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย