พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen): เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ , ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก
4. ส่งเสริมการยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)
5. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EIS)
4. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1, IS2, IS3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ และผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียน IEP การสอนภาษาอาเซียน และห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบเข้ม
8. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
9. สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย