พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

กรอง
พรรณนางานบทบาทและหน้าที่ ฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมภายใน
บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน
บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)
บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานยานพาหนะ
บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมครุภัณฑ์
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ฯ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาครูและบุคคล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานพิจารณาความดีความชอบ และฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคคลสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารบุคคล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารบุคคล