พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมครุภัณฑ์

        1.     หัวหน้างานซ่อมครุภัณฑ์

        2.     เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและบุคคล

        3.     กำกับดูแล และรับผิดชอบงานซ่อมครุภัณฑ์

        4.     บริหารงานซ่อมครุภัณฑ์

        5.     จัดทำและพัฒนางานซ่อมครุภัณฑ์

        6.     เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานซ่อมครุภัณฑ์

        7.     ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

  1. จัดซื้อครุภัณฑ์แทนของเก่าที่ชำรุด - จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ให้กับทุกกลุ่มสาระวิชา / งาน และกลุ่มต่างๆ                   ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2. ดำเนินการจ้าง , จัดซ่อม เกี่ยวกับงานซ่อมครุภัณฑ์ทั้งหมด อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี               พ.ศ. 2535  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการงานซ่อมครุภัณฑ์ของโรงเรียน
  4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานซ่อมครุภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
  5. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของงานซ่อมครุภัณฑ์
  6. จัดทำทะเบียนคุมซ่อมครุภัณฑ์
  7. สรุปการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานซ่อมครุภัณฑ์ตลอดปีการศึกษา