พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง  หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     4.   บริหารงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     5.   จัดทำและพัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  จัดเก็บเอกสารเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     2.  รับ-ส่ง จดหมาย พัสดุ จากไปรษณีย์

     3.  คัดแยกจดหมาย พัสดุ ของข้าราชการครูและบุคคล

     4.  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ

     5.  เสนอลงนามสั่งการต่อไป

     6.  คัดแยกหนังสือราชการส่งตามฝ่ายต่างๆ

     7.  ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     8.   รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   9.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย