พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง  หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     4.   บริหารงานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     5.   จัดทำและพัฒนางานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     3.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     4.  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     5.  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     6.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     7.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     8.  จัดงานวันครูประจำปี

          9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย