พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 4215
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2200
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1814
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 3323
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3108
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3014
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3289
งานนักศึกษาวิชาทหาร 2824
งานกิจกรรมพิเศษ 3432
งานรักษาความปลอดภัย 4171
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 6271
งานสารวัตรนักเรียน 19836
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 6897
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4492
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2978
งานวินัยนักเรียน 3928
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 7780
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5940
งานระดับชั้นเรียน 4750
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2992
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3011
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1999