พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
    1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
    2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    3. การจัดทำนโยบายและแผน
        3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารกิจการนักเรียน
        3.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและปฏิทินปฏิบัติงาน
        3.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
   4. ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกิจการนักเรียน
   5. กำกับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
   6. กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   7. วางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน
   8. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่อติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงานประจำสัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
   9. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
  10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกฝ่ายของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้งราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน
  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย