พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

การพรรณนางาน

คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

1.  นางสาวณัฏฐา         แสนยินดี                            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

2.  นายชูเกียรติ           เจริญศิลป์                           กรรมการ

3.  นายณรงค์             เกตุหล่ำ                              กรรมการ

4.  นางสาวสุรัสวดี        จำนงค์ศิลป์                          กรรมการ

5.  นางอรวรรณ           สุวรรณภักดิ์                         กรรมการ

6.  ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตติยา  เกิดบุญ                              กรรมการ

7.  นายประเสริฐ          เผ่าพันธ์                              กรรมการ

8.  นายชัยชาญ           ใจเย็น                                กรรมการ

9.  นายพนม              ปิ่นทองน้อย                         กรรมการ

10.  นายสวัสดิ์            เพ็ชร์ท่าช้าง                         กรรมการ

11.  นางสาวนันทินี       คุ้มปรีดี                              กรรมการ

12.  นางสุวรรณา         ปิ่นทองน้อย                         กรรมการ

13.  ว่าที่ ร.ต.สุระ        ไชยันติร์                             กรรมการ

14.  นายมานพ           นอบน้อม                            กรรมการ

15.  นางเกศินี            เกตุหล่ำ                              กรรมการ

16.  นายธัชนนท์         ระบิล                                กรรมการ