พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อกำหนดนโยบาย
2. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด
3. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ    ของโรงเรียน
4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย