พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.  จัดทำแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน
2.  กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3.  จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.  นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบ เพื่อเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป
7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานกิจการนักเรียนประกอบด้วย

1.      งานนักศึกษาวิชาทหาร
2.      งานกิจกรรมพิเศษ
3.      งานรักษาความปลอดภัย
4.      งานส่งเสริมประชาธิปไตย
5.      งานสารวัตรนักเรียน
6.  งานธุรการกลุ่มฯ
7.  งานแผนและสารสนเทศกลุ่มฯ
8.  งานพัสดุกลุ่มฯ