พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.      กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.      เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.      ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) คณะกรรมการประเมินผล (ทีมประเมิน) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.      จัดเอกสาร เตรียมเครื่องมือใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารในด้านต่างๆ แก่บุคลากร
6.      นิเทศ ติดตามผลการกำกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ
7.      รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบ เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป
8.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย

1.      งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2.      งานวินัยนักเรียน
3.      งานคุณธรรม
4.      งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.      งานระดับชั้นเรียน