พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานนักศึกษาวิชาทหาร

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
2.      ประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลพบุรี
3.      ประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในฐานะโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
4.       จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความระเบียบวินัย
5.      รายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ
6.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย