พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานกิจกรรมพิเศษ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการกิจกรรมพิเศษ
2.      จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12สิงหาคม และ 5 ธันวาคม  วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ฯลฯ
3.      จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน
4.      รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการฯ
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย