พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานรักษาความปลอดภัย

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการงานรักษาความปลอดภัย
2.      กำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามของครู และนักการภารโรง
3.      ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรถรับส่งนักเรียน
4.      ควบคุมดูแลการให้พาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
5.      ดูแลพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนด้านความปลอดภัย
6.      ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย
7
.      รายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ
8.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย