พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
2.      จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน
3.      ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4.      จัดให้มีหลักฐารการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
5.      ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.      สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด
7.      จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
8.      ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการสำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
9.      จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
10.    ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพื่อความสามัคคีการเคารพนบ  นอบของนักเรียนต่อครู
11.    ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
12.    ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
13.    จัดทำคู่มือคณะกรรมการนักเรียน
14.    สรุปผลการดำเนินงาน รายงายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
15.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย