พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานสารวัตรนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.   จัดทำแผนงาน/โครงการงานสารวัตรนักเรียน
2.  กำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียน
3.  กำกับติดตามนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
4.  รายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย