พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2.      รับผิดชอบงานสารบรรณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3.      เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารของงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4.      รับผิดชอบ ดูแล ให้บริการเอกสารของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5.      ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6.      ดูแลการจัดแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประสานงานกับกลุ่ม / งานต่างๆ ของโรงเรียน
7.      จัดเก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
8.      สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ / งานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรายงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย