พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หน้าที่  ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ

          1.  รวบรวมข้อมูลพัสดุของงานต่าง ๆ
          2.  จัดทำพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
          3.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน
          4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย