พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานวินัยนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผน/โครงการงานวินัยนักเรียน
2.      กำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
3.      ตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมนักเรียน
4.      ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ ประสานงานผู้ปกครอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
5.      นักเรียนไม่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่งต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
6.      ให้คำปรึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7.      รายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการฯ
8.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย