พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม
2.      จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน
3.      ประสานงานกับวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
4.      จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน
5.      จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน
6.      จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนา
7
.      จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
8.      ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
9.      ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน