พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
2.      ดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
3.      จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ
4.      ประสานงานกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อช่วยกันป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
5.      การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
6.      ตรวจสอบติดตาม บำบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนที่เสพยาเสพติด
7.      สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย