พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานระดับชั้นเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการงานระดับชั้นเรียน
2.      ตรวจระเบียบประจำเดือนและสรุปรายงานการตรวจระเบียบ
3.      ติดตามกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
4.      ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.      จัดประชุมครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในระดับชั้นเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.      ร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการกำกับ ดูแลระเบียบวินัย การแต่งกาย การมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียนตลอดจนหาทางป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม
7.      จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี
8.      ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในโอกาสต่อไป
9.      บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาและจัดทำรายงาน ประเมินผลส่งคณะกรรมการกลุ่มสถิติ เพื่อรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย