พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.  จัดเก็บเอกสารเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ
4.  โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานธุรการ
5.  ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
7.  จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน  จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
8.  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
9.  ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย