พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ

1.      จัดทำแผนงาน / โครงการวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.      รับผิดชอบงานสารบรรณกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.      เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารของงานกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.      รับผิดชอบ ดูแล ให้บริหารเอกสารของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.      ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.      ดูแลการจัดแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประสานงานกับกลุ่ม งานต่างๆ ของโรงเรียน
7.      จัดเก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารดำเนินงานของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
8.      สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ / งานของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย