พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน้าที่  ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ

1.  รวบรวมข้อมูลพัสดุของงานต่าง ๆ
2.  จัดทำพัสดุบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
3.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน
4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย