พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 25386
หัวหน้างานอาคารเรียน 10548
งานประชาสัมพันธ์ 28254
งานอนามัยโรงเรียน 43442
งานสวัสดิการและนันทนาการ 16960
งานชุมชนสัมพันธ์ 19407
งานโภชนาการ 14231
งานธนาคารโรงเรียน 13488
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 8345
งานคุ้มครองผู้บริโภค 5902
งานธุรการกลุ่ม 5131
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 4918
งานพัสดุ 5781
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 4522
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 3922
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 2791
งานคอมพิวเตอร์ 3141
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 13335
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3944
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3243
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2662
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6677
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 5586